Noteikumi

Sludinājumu ievietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi:

Šie sludinājumu ievietošanas noteikumi vietnē (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir publisks piedāvājums un nosaka sludinājumu ievietošanas nosacījumus, vietnes pakalpojumu un Interneta vietnes izmantošanu pēc adreses: www.mm.lv minētās interneta vietnes lietotājiem (turpmāk tekstā - “Vietne”). Vietne izveidota, lai sniegtu vietnes lietotājiem publicēšanas un sludinājumu izskatīšanas iespējas ar mērķi meklēt partnerus darījumu slēgšanai. Šie noteikumi ir spēkā attiecībā uz visām darbībām, kuras lietotājs veic publicējot informāciju un/vai izmantojot dotās Vietnes servisus. Visi, uz šo brīdi, pastāvošie servisi, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana, ir šo Noteikumu priekšmets. Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu šiem Noteikumiem un tajos norādītajiem sludinājumu publikāciju, baneru publikāciju, vietnes servisa izmantošanas un vietnes lietošanas noteikumiem: gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, viņam jāatturas no Vietnes lietošanas.

2. Noteikumos izmantotie termini un jēdzieni:

“MEK” SIA – juridiskā persona, kas reģistrēta atbilstoši Latvijas likumdošanai, kas veic savu darbību ar Interneta-resursu palīdzību (Interneta – Sludinājumu dēļi) www.mm.lv.

Vietnes servisi – visi pakalpojumi, kas pieejami izmantošanai Vietnē.

Kategorija — Vietnes sadaļa, paredzēta sludinājumu ievietošanai ar tematisku saturu, kas attiecas uz minētās sadaļas nosaukuma tematu.

Sludinājums — Lietotāja pievienotā informācija Vietnes Kategorijas aizpildītas formas veidā, dotās informācijas publiskas ievietošanas nolūkos Vietnes Kategorijā.

Nekomerciālie Sludinājumi — Sludinājumi par personīgo mantu pārdošanu vai maiņu, ko pievienojušas fiziskās personas jebkurā Vietnes Kategorijā.

Publikācija — publiska Sludinājuma ievietošana vienā no Vietnes Kategorijām.

Personīgais Kabinets – personalizēts Vietnes interfeiss ar lietotāju instrumentu komplektu personalizētu Vietnes Servisu izmantošanai.

Lietotājs – jebkura fiziskā persona, kas labprātīgi reģistrējusies un saņēmusi uzskaites ierakstu Vietnes Servisu izmantošanai.

Sludinājumu ievietošanas noteikumi – Noteikumi, kas regulē “MEK” SIA un Lietotāja attiecības visu Lietotāja piekļuves un lietošanas laiku Vietnes personalizētiem servisiem.

3. Vispārējie lietošanas noteikumi

3.1. Lietotājs uzņemas visu atbildību, saistītu ar Sludinājuma saturu, atbilstoši Vietnes Noteikumiem un atbilstoši Latvijas likumdošanai.

3.2. Veidot un Publicēt sludinājumus atļauts tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri autorizējušies, ievadot savu pieteikuma informāciju un paroli, vai autorizējušies ar Google Plus servisa palīdzību.

3.3. Lietotājam ir iespējas Publicēt, noņemt Publikāciju, rediģēt, anulēt, akcentēt, atkārtoti Publicēt Sludinājumu Kategorijas saraksta sākumā, atzīmēt kā priviliģētu; jebkuru Publikācijai Vietnē pielaistu Sludinājumu.

3.4. Pie bezmaksas Vietnes Servisiem pieskaitāmas nekomerciāla sludinājuma Publikācijas lidz 20 gb., sludinājuma rediģēšana bez Publikācijas sadaļas maiņas, noņemšana no Publikācijas, sludinājuma anulēšana.

3.5. Pie Vietnes maksas Servisiem attiecas tādi servisi, kā komerciālu Sludinājumu Publicēšana, Sludinājuma izcēlums, atkārtota Publikācija Kategorijas saraksta sākumā, priviliģēta sludinājuma statuss.

3.6. Vietnes maksas Servisu apmaksa tiek veikta pēc cenrāža, kurš atspoguļots pie Sludinājuma izveides, vai Vietnes Personīgā Kabineta Sludinājumu sarakstā.

3.7. Samaksa tiek veikta ar Vietnē pieejamiem maksāšanas veidiem.

3.8. Vietnes Servisu neatbilstības pasludinātajām prasībām, gadījumā, Lietotājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu atgriešanu, kas samaksāti par minēto Servisu, pēc prasību izskatīšanas par naudas līdzekļu atgriešanu un pozitīva lēmuma pieņemšanas, naudas līdzekļi tiks atgriezti Lietotāja norādītajā kontā.

3.9. Regulāra šo Noteikumu pārkāpšana izraisīs beztermiņa Uzskaites ierakstu bloķēšanu, un ar to saistīto: elektroniskā pasta, IP-adreses, telefonu numuru bloķēšanu. Uzskaites ierakstu bloķēšanas laikā izmantotie naudas līdzekļi nav pakļauti atgriešanai.

4. Aizliegti Publicēšanai:

4.1. Sludinājumi, kuri iesniegti Kategorijā, kas neatbilst Sludinājuma objektam.

4.2. Sludinājumi par neesošu preci vai pakalpojumu.

4.3. Sludinājuma iesniegšana ar diviem, un vairāk, darījuma objektiem.

4.4. Divu un vairāk Sludinājumu iesniegšana ar vienādiem darījumu objektiem.

4.5. Fotogrāfijas, kas neattiecas uz darījumu objektu. Aizliegts pievienot zīmējumus, grafiskos objektus, teksta uzrakstus, ciparus (izņemot fotogrāfijas datumu). Visas fotogrāfijas, kas neatbilst minētajai prasībai, tiks nekavējoties izdzēstas.

4.6. Reliģiozas un okultisma tematikas sludinājumu iesniegšana.

4.7. Sludinājumu iesniegšana par kredītu, hipotekāro kredītu izsniegšanu, aizdevumiem vai citiem finanšu pakalpojumiem, nenorādot pilnu informāciju par juridisko personu - minētā pakalpojuma sniedzēju.

4.8. Sludinājumu iesniegšana, kas nomelno fiziskās vai juridiskās personas godu, cieņu vai citu lietišķo reputāciju.

4.9. Sludinājuma teksts nedrīkst saturēt kontaktinformāciju, telefona numurus, bankas kontu numurus, elektroniskā pasta adreses, atrašanās vietas adreses, saites uz vietnēm.

4.10. Sludinājumi, kuru teksts, virsraksts, fotogrāfijas satur erotiska, pornogrāfiska, neķītra vai ekstrēma rakstura materiālus.

4.11. Sludinājumu sniegšana par programmu nodrošinājuma PN uzstādīšanas pakalpojumu sniegšanu, Programmu nodrošinājuma PN nomaiņu un citu līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanu, ja tas izraisa Intelektuālo īpašumtiesību likumdošanas pārkāpumus.

4.12. Sludinājumus, kuru teksts, vai atsevišķi vārdi uzrakstīti izmantojot lielos burtus (Caps lock), piemēram, PĀRDODU AUTO, vai, izmantojot speciālus simbolus, kas padara Sludinājumu vizuāli daudz pamanāmāku.

4.13. Sludinājumus par darījumiem ar jebkura veida dokumentiem vai personīga rakstura dokumentu veidlapām, kuras nav paredzētas nodošanai trešajām personām.

4.14. Sludinājumi par medicīnisku, narkotisku, psihotropu un citu, pārdošanai aizliegtu vielu, vai tādu vielu, kam nepieciešama speciāla licence, pārdošanu.

4.15. Publicēt informāciju, kas var sagraut vai grauj pastāvošo Latvijas likumdošanu.

5. Publicējamo sludinājumu apstrāde:

5.1. Vietnes Administrācija nav atbildīga par sludinājumu saturu.

5.2. Vietnes Administrācijai ir tiesības veikt sekojošās darbības:

5.2.1. Dzēst Publikācijas, ja ienākušas vairākas sūdzības.

5.2.2. Dzēst publikācijas, kas attiecas uz šo noteikumu 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 punktiem.

5.2.3. Dzēst no Publikācijas Sludinājumus, kas attiecas uz šo noteikumu 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 punktiem, ar iespēju Lietotājam rediģēt no Publikācijas noņemtos Sludinājumus atkārtotai Publikācijai. Sistemātiska 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 punktu pārkāpšana izraisa Publikāciju dzēšanu un Lietotāja konta bloķēšanu.

5.3. Ja jūsu sludinājums noņemts no publikācijas, bloķēts vai dzēsts, tas nozīmē, ka jūs esat pārkāpis minētos noteikumus, ja jūs nepiekrītat administrācijas pieņemtajam lēmumam, lūdzu vērsties “MEK” SIA Klientu atbalsta dienestā pa elektronisko pastu info@mm.lv, vai pa telefonu +371 28887355.

6. Sludinājumu iesniegšanas Noteikumu izmaiņas:

6.1. “MEK” SIA ir tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez jebkādas speciālas paziņošanas par to Lietotājam. Pie izmaiņu veikšanas aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējās atjaunošanas datums. Jaunā Noteikumu redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža. Spēkā esošā redakcija vienmēr atrodas šajā lapā.

7. Atsauksmes. Jautājumi un priekšlikumi:

7.1. Visi priekšlikumus vai jautājumus, sakarā ar šiem Noteikumiem, sūtiet uz “MEK” SIA Klientu atbalsta dienestu pa elektronisko pastu info@mm.lv, vai pa telefonu +371 28887355. Atbalsta dienesta darba laiks darbdienās no plkst. 10-19.

Publikācijas datums: 20.02.2019.

Redakcija no 26.04.2024.