Meklèju darbiñu

Meklèju darbiñu Vàcijà apkalpojuśà sfèrà viesmìle,bàriste,pàrdevèja beķerejà,administràtore.
No 5 jùnija lìdz 5 augustam ar dzìvošanu uz vietas.
Vèlamàs pilsètas Osnàbrùck,Rheda wiedenbrùck,Lipsstadt,Bielefeld. Ar dokumentiem daudz problèmu nesagàdàs.Ir saglabàjuśàs no iepriekśèjas darba vietas Vàcijà.
Vàcija apkalpojuśà sfèrà stràdàts 7 gadi.Pèdèjos 3 gadus dzìvoju Latvijà.

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu
  • Vācu
  • Cits
 • 16/05/2019
 • Skatījumi : 61
 • Liepāja, Latvija