Loading...
1 - 5 of 5
 • 1
  Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018.
  Grāmatvedība
  13/03/2018 Rīga
  64 €/d.

  ‘’Praktisks seminārs IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā.’’ 28. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem. Semināra programmā: 1. Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2. Nodokļu aprēķins, ja darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. 3. Apliekamā ienākuma samazināšana: 3.1. attaisnotie izdevumi: a) darba ņēmēja VSAOI – jauna likme no 01.01.2018.; b) iemaksas privātajā pensiju fondā, dzīvības un veselības apdrošināšanas maksājumi – jauni nosacījumi un ierobežojumi no 01.01.2018.; 3.2. neapliekamais minimums – VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums katram darbiniekam savs. Darba devējam VID par to paziņos 2 reizes gadā; 3.3. atvieglojumi – jauna likme no 01.01.2018. Papildināts apgādājamo personu saraksts ar 01.07.2018. 4. Nodokļu aprēķināšanas no darba algas dažādi varianti, ja darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. 5. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem: 5.1 darba devējam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja; 5.2 darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa – fiziskā persona nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja. 6. Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām. 7. Izmaiņas nodokļu aprēķināšanā pašnodarbinātajiem. 8. Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā ar 16.08.2017.: 8.1 stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam noteikta mēnešalga; 8.2 kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, pārtraucot darba tiesiskās attiecības - jaunumi; 8.3 virsstundu darbu varēs aizstāt ar apmaksātu atpūtu – jaunumi; 8.4 ja pārtraukuma laikā darbiniekam aizliegts atstāt savu darba vietu, tad pārtraukums ieskaitāms darba laikā – jaunumi. Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem. Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

 • 1
  PVN aktualitātes no 01.01.2018.-kas jāņem vērā uzņēmējiem,grāmatvežiem
  Grāmatvedība
  28/02/2018 Rīga
  40 €/d.

  “PVN aktualitātes no 01.01.2018. - kas jāņem vērā uzņēmējiem un grāmatvežiem” 14. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 13:00 (3 māc.st.) Lektore: Jolanta Reinvalde - ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore Semināra programmā: 1. PVN kārtības praktiskā piemērošana (reverss) būvmateriāliem, metālizstrādājumiem un saistītajiem pakalpojumiem no 01.01.2018. 2. Attiecīgās PVN deklarācijas un pielikumu aizpildīšana – piemērs. 3. PVN reverss sadzīves tehnikai un aparatūrai – jauninājumi 2018. gadā. 4. Pienākums reģistrēties PVN maksātāju reģistrā, un ar to saistītas izmaiņas. 5. Priekšnodokļa korekcija zaudētajiem parādiem 2018. gadā. 6. Priekšnodoklis par reklāmas un reprezentācijas izdevumiem 2018. gadā. Dalības maksa: EUR 40.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem EUR 45.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

 • 1
  UIN aprēķināšanas kārtība 2018. gadā. Izdevumu uzskaite, dividendes
  Grāmatvedība
  28/02/2018
  69 €/d.

  ‘’UIN aprēķināšanas kārtība 2018. gadā. Dažādu izdevumu uzskaite, dividenžu sadale un UIN maksāšana.’’ Jau sākot ar 2018. gada janvāri grāmatvežiem ir jāpievērš uzmanību izdevumu uzskaites kārtībai UIN aprēķināšanas vajadzībām, lai laicīgi paziņot vadībai par iespējamo UIN summu, kuru vajadzēs samaksāt pēc pirmās UIN deklarācijas iesniegšanas 2018. gada vasarā. 20. martā Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 22. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 23. martā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Lektors: Grāmatvedības speciālists, revīzijas projektu vadītājs, vairāku grāmatu un žurnālu rakstu autors Aivars Ludboržs Semināra programmā: 1. Jaunā UIN režīma koncepcija un ietekme uz efektīvo nodokļa likmi. 2. Ar saimniecisko darbību saistītie personāla izdevumi. 3. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi. 4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. 5. Nedrošie debitoru parādi. 6. Aizdevumi saistītām personām. 7. Paaugstinātie procentu izdevumi. 8. Transfertcenas. 9. Dividenžu sadale. 10. Caurplūstošās dividendes. 11. Dividendei pielīdzināmās izmaksas. 12. Nosacītās dividendes. 13. Kapitāla daļu atsavināšana. 14. Nerezidentu gūtais ienākums Latvijā. 15. Maksājumi personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs. 16. Nodokļa atlaides ziedojumiem. 17. Nodokļa zaudējumu izmantošana. 18. Uzkrājumi. 19. Deklarāciju iesniegšana. 20. Cits pārskata gads. 21. Avansa maksājumi. 22. Atliktais nodoklis. 23. Deklarācijās iekļaujamā informācija. Dalības maksa: EUR 69.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 75.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

 • 1
  Vieglā autotransporta izmantošanas uzņēmumā aplikšana ar nodokļiem
  Grāmatvedība
  28/02/2018 Rīga
  64 €/d.

  ‘’Vieglā autotransporta izmantošanas uzņēmumā aplikšana ar nodokļiem 2018.gadā.’’ 18. aprīlī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 25. aprīlī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Lektore: Anna Medne, Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore Semināra programmā: 1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2017. - 2018.gadā: 1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm; 1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana. 2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana: 2.1. nodokļa bāze, tās paplašināšana un maksātāji; 2.2. nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi; 2.3. nodokļa piemērošana patapinātiem un uz darba līguma pamata lietotiem transportlīdzekļiem; 2.4. nodokļa aplikšanas īpatnības lauksaimniecībā; 2.5. auto izmantošanas saimnieciskajā darbībā pierādīšana; 2.6. pārējo nodokļu piemērošana, ja par auto tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. 3. Pamatlīdzekļa - vieglā transportlīdzekļa uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas izmaiņas. 4. Reprezentatīvā vieglā auto uzskaite un nodokļi 2018.gadā. 5. 2019.gadā gaidāmās (jau publicētās) izmaiņas vieglā autotransporta nodokļu aplikšanā. Dalības maksa: EUR 64.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem EUR 69.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396

 • 1
  Pašnodarbinātiem un IK - izmaiņas nodokļos no 01.01.2018
  Grāmatvedība
  28/02/2018 Rīga
  40 €/d.

  ‘’Saimnieciskās darbības veicējiem – pašnodarbinātiem un individuāliem komersantiem – izmaiņas nodokļos no 01.01.2018, pamatlīdzekļu nolietojums no 01.01.2018., izdevumu ierobežojums no 2018.gada.’’ 23. martā Rīgā, no plkst. 14:00 līdz 16:00 (3 māc.st.) Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 20 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem. Semināra programmā: 1. Pašnodarbinātā sociālās iemaksas. 2. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai – jaunums no 01.01.2018. 3. Saimnieciskās darbības izdevumi – izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 01.01.2018. 4. Pamatlīdzekļu nolietojums – izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 01.01.2018. 5. Izdevumi par telpu vai mantu, kuru izmanto arī personīgajam patēriņam. 6. Personīgā vieglā automobiļa izmaksas, izdevumi par degvielu. 7. Ierobežojums ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem – jaunums no 01.01.2018. 8. Īpašie noteikumi lauksaimniecības uzņēmumiem. 9. Īpašie noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Dalības maksa: EUR 40.00 + PVN (21%) - pastāvīgajiem klientiem; EUR 45.00 + PVN (21%) - pārējiem semināra klausītājiem. Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 20231396