Vienošanās

LIETOTĀJA VIENOŠANĀS PAR KONFIDENCIALITĀTI

1. Vispārējie nosacījumi:

Dotā Vienošanās par personīgās informācijas konfidencialitāti (tālāk tekstā Vienošanās) ir publiska oferta un nosaka datu un servisu, kas izvietoti interneta tīklā vietnē www.mm.lv, izmantošanas noteikumus dotās interneta vietnes (tālāk tekstā Vietne) lietotājiem. Vietne ir SIA „MEK” īpašums un izveidots, lai sniegtu vietnes lietotājiem iespēju publicēt un skatīties sludinājumus ar mērķi atrast apmeklētājus darījumu slēgšanai. Dotā Vienošanās ir spēkā attiecībā uz visu informāciju, kuru SIA „MEK” var saņemt par lietotāju laikā, kad viņš izmanto doto vietni. Visi šobrīd esošie servisi, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana ir dotās Vienošanās priekšmets. Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu dotai Vienošanai un tajā norādītajiem viņa personīgās informācijas apstrādes nosacījumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt dotajiem nosacījumiem, viņam ir jāatturas no tālākas Vietnes izmantošanas.

2. Termini un jēdzieni, kas izmantoti dotajā Vienošanā:

SIA „MEK” – juridiska persona, kas reģistrēta saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem un īsteno savu darbību ar interneta resursa (interneta sludinājuma dēļa) www.mm.lv starpniecību.

Vietnes servisi– visi pakalpojumi, kas pieejami izmantošanai vietnē www.mm.lv

Personīgā informācija – informācija, kuru lietotājs sniedz par sevi patstāvīgi, reģistrējoties (izveidojot uzskaites ierakstu) vai Servisu izmantošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personīgos datus (elektroniskā pasta adresi, vārdu, uzvārdu vai pseidonīmu, telefona numuru, adresi).

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas brīvprātīgi izgājusi reģistrāciju un saņēmusi uzskaites ierakstu Vietnes Servisu lietošanai.

Personīgā telpa – Vietnes personalizēts interfeiss ar lietotāja instrumentu kopumu Vietnes personalizēto Servisu lietošanai.

Vienošanās par konfidencialitāti – dotā Lietotāja Vienošanās, kas regulē SIA „MEK” un Lietotāja attiecības visā periodā, kurā Lietotājam sniegta piekļuve Vietnes personalizētajiem servisiem.

3. Lietotāja reģistrācija. Lietotāja uzskates ieraksts:

3.1. Reģistrācijas veikšanai, kā rezultātā Lietotājam tiks izveidots unikāls uzskaites ieraksts, Lietotājs apņemas sniegt drošu un pilnīgu informāciju par sevi jautājumos, kādi ieļauti Lietotāja uzskaites ieraksta reģistrācijas un/vai datu rediģēšanas formā, un uzturēt šo informāciju aktuālā stāvoklī. Ja Lietotājs sniedz nepareizu informāciju vai SIA „MEK” ir pamatojums pieņemt, ka Lietotāja sniegtā informācija ir neprecīza vai patiesībai neatbilstoša, SIA „MEK” ir tiesīga pēc saviem ieskatiem bloķēt vai izdzēst Lietotāja uzskaites ierakstu un liegt Lietotājam izmantot savus servisus (vai atsevišķas to funkcijas).

3.2. Gadījumā, kad dati, kas norādīti reģistrācijā, neļauj identificēt Lietotāju, SIA „MEK” ir tiesīgs atteikt Lietotājam piekļuvi uzskaites ierakstam un Vietnes servisu izmantošanai.

3.3. Reģistrācijā Lietotājs norāda elektroniskā pasta adresi un paroli piekļūšanai uzskaites ierakstam. SIA „MEK” ir tiesīga aizliegt izmantot noteiktas elektroniskā pasta adreses, kā arī noteikt prasības parolei (tās garums, pieļaujamie simboli utt.).

3.4. Lietotājs patstāvīgi ir atbildīgs par viņa izvēlētās piekļuves uzskaites ierakstam paroles drošumu (noturību pret atminēšanu), kā arī pastāvīgi nodrošina tās konfidencialitāti. Lietotājs patstāvīgi uzņemas atbildību par visām darbībām (kā arī to sekām) Vietnes servisu izmantošanas ietvaros vai lietojot Lietotāja uzskaites ierakstu, tai skaitā brīvprātīgu Lietotāja datu nodošanu piekļuvei Lietotāja uzskaites ierakstam trešajām personām (tai skaitā pēc līgumiem vai vienošanās). Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Vietnes servisu izmantošanu no Lietotāja uzskaites ieraksta veicis pats Lietotājs, izņemot gadījumus, kad Lietotājs kārtībā, kas paredzēta dotās Vienošanās 3.5. punktā, ir ziņojis SIA „MEK” par nesankcionētu piekļuvi Vietnes servisiem, izmantojot Lietotāja uzskaites ierakstu un/vai par jebkuru pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu) saistībā ar savu piekļuves uzskaites ierakstam līdzekļu konfidencialitāti.

3.5. Lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt SIA „MEK” par jebkuru nesankcionētu (bez Lietotāja atļaujas) piekļuvi Vietnes servisiem, izmantojot Lietotāja uzskaites ierakstu, un/vai par jebkuru savu piekļuves uzskaites ierakstam līdzekļu konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu).

3.6. SIA „MEK” ir tiesīga bloķēt vai izdzēst Lietotāja uzskaites ierakstu, kā arī aizliegt piekļuvi no kāda uzskaites ieraksta noteiktiem Vietnes servisiem, nepaskaidrojot iemeslus, tai skaitā gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis Vienošanās nosacījumus vai Latvijas spēkā esošos likumdošanas aktus, kā arī gadījumā, ja Vietnes Lietotājs nav izmantojis uzskaites ierakstu ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

3.7. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izdzēst savu uzskaites ierakstu Vietnē, izmantojot atbilstošu Lietotāja uzskaites ieraksta funkciju vai vēršoties SIA „MEK” Klientu atbalsta dienestā.

3.8. Ar brīdi, kad tiek izdzēsts uzskaites ieraksts, tā atjaunošana un piekļuve Vietnes servisiem, izmantojot doto uzskaites ierakstu, nav iespējama.

4. Lietotāju personīgās informācijas ievākšanas un apstrādes mērķi:

4.1. SIA „MEK” ievāc, apstrādā un uzglabā personīgo informāciju, kas nepieciešama, Servisu sniegšanai Vietnē.

4.2. SIA „MEK” izmanto Lietotāju personīgo informāciju šādiem mērķiem:

4.2.1. Servisu kvalitātes, to izmantošanas ērtuma uzlabošanai, jaunu Servisu un pakalpojumu izstrādei;

4.2.2. Lietotāja informēšanai par SIA „MEK” rīkotajām akcijām un pasākumiem;

4.2.3. statistisko pētījumu veikšanai, balstoties uz vispārinātiem datiem;

4.2.4. ziņu ar jaunumiem nosūtīšanai 1 – 2 reizes nedēļā;

4.2.5. 4.2.5. tādas kontaktinformācijas kā vārds, uzvārds, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, sniegšana citiem Vietnes lietotājiem Lietotāja publicēto publikāciju ietvaros;

4.2.6. iespējas nosūtīt Lietotājiem elektroniskās vēstules Lietotāja publicēto publikāciju ietvaros sniegšanai Vietnes apmeklētājiem.

4.3. SIA „MEK”, ņemot vērā informācijas saņemšanas specifiku, nepārbauda Lietotāja sniegtās personīgās informācijas patiesumu un nekontrolē tās aktualitāti. Tomēr SIA „MEK” vadās pēc tā, ka Lietotājs sniedz patiesu personīgo informāciju jautājumos, kas piedāvāti reģistrācijas formā, un uztur šo informāciju aktuālā stāvolī. Visu atbildību, tai skaitā par iespējamām sekām par nepatiesas vai neaktuālas personīgās informācijas sniegšanu uzņemas Lietotājs.

5. Lietotāja personīgās informācijas apstrādes un tās nodošanas trešajām personām nosacījumi:

5.1. SIA „MEK” uzglabā un apstrādā lietotāju personīgo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. SIA „MEK” aizsargā Lietotāja personīgo informāciju saskaņā ar prasībām, kādas ir izvirzītas pret šāda veida informācijas aizsardzību, un ir atbildīgs par drošu šādas informācijas aizsardzības metožu izmantošanu.

5.3. Attiecībā uz Lietotāja personīgo informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs brīvprātīgi sniedz piekļuvi informācijai par sevi neierobežotam personu lokam.

5.4. Lietotāja personīgās informācijas aizsardzībai, tās drošas izmantošanas nodrošināšanai un nesankcionētas un/vai nejaušas piekļuves tai novēršanai SIA „MEK” pielieto nepieciešamus un pietiekamus tehniskos un administratīvos pasākumus. Lietotāja sniegtā personīgā informācija tiek uzglabāta serveros ar ierobežotu piekļuvi, kas izvietoti apsargājamās telpās.

5.5. SIA „MEK” ir tiesīgs nodot Lietotāja personīgo informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

5.5.1. Nodošana ir nepieciešama saistībā ar noteikta Servisa izmantošanu no Lietotāja puses vai pakalpojumu sniegšanai Lietotājam, pildot saistības pēc līguma;

5.5.2. Nodošana ir paredzēta Latvijas likumdošanas aktos likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros.

6. Lietotāja personīgās informācijas izmaiņas vai izdzēšana:

6.1. Lietotājs var jebkurā momentā mainīt (atjaunot, papildināt) viņa sniegto personīgo informāciju vai tās daļas, izmantojot personīgās informācijas rediģēšanas funkciju Lietotāja uzskaites ierakstā.

6.2. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā momentā pieprasīt izdzēst uzskaites ierakstu un tajā uzglabāto Lietotāja sniegto personīgo informāciju, vēršoties SIA „MEK” Klientu atbalsta dienestā pa elektronisko pastu info@mm.lvvai pa tālruni +371 28887355.

7. Vienošanās apstiprināšana:

7.1. Lietotājs ir tiesīgs atteikties apstiprināt doto Vienošanos, ja kādi tās nosacījumi Lietotājam ir nepieņemami.

7.2. Lietotājs apstiprina, ka viņa veiktā Vienošanās pieņemšana (atzīme izvēles rūtiņā „Pieņemu Lietotāja Vienošanos”) nozīmē, ka Lietotājs pilnībā piekrīt visiem Vienošanās nosacījumiem bez izņēmumam. Tai skaitā Lietotājs, pieņemot doto Vienošanos, dod SIA „MEK” savu piekrišanu:

– informācijas saņemšanai par speciāliem piedāvājumiem, par jaunām precēm un reklāmas akcijām ar SMS izsūtnes, e-pasta izsūtnes starpniecību, un savu personīgo datu apstrādei, ievācot, pierakstot, uzkrājot, glabājot, iegūstot, izmantojot tos ar automatizācijas līdzekļiem, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu servisu.

7.3. Norādītā Lietotāja piekrišana Vienošanās nosacījumiem, tai skaitā personīgās informācijas apstrādes kārtībai, ir spēkā no brīža, kad Lietotājs pieņēmis doto Vienošanos, atzīmējot izvēles rūtiņu „Pieņemu Lietotāja Vienošanos”.

8. Vienošanās par konfidencialitāti izmaiņas:

8.1. SIA „MEK” ir tiesīgs veikt izmaiņas dotajā Vienošanā par konfidencialitāti, speciāli nepaziņojot par to Lietotājam. Veicot izmaiņas, aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējo atjauninājumu datums. Jaunā Vienošanās redakcija stājas spēkā ar tās izvietošanas brīdi. Spēkā esošā redakcija vienmēr atrodas šajā lapā.

9. Atgriezeniskā saikne. Jautājumi un priekšlikumi

9.1. Visus priekšlikumus vai jautājumus par doto Vienošanos sūtiet uz SIA „MEK” Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu info@mm.lv vai uz: Rīga, Matīsa iela 30. Atbalsta dienesta darba laiks: no 10 līdz 19 darba dienās.